Mitä?

Tekstiilien sivuvirta -hankkeessa (alueelliset tekstiilisivuvirrat ja poistotekstiilit Pohjois-Savossa) selvitetään ja kehitetään yritysten kiertotalouteen siirtymistä: sivuvirta- ja poistotekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrossa pysymistä sekä tekstiilihukan ennaltaehkäisemistä koko arvoketjussa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka yritysten ja kuluttajien tekstiilien sivuvirtoja ja poistotekstiilejä voitaisiin hyödyntää alueellisesti.

Hankkeessa kehitetään toimintaympäristöä ja toimintatapoja ja kuinka yritykset voisivat hyödyntää poisto- ja sivuvirtatekstiilejä paremmin liiketoiminnassaan, jotta tekstiilien arvo säilyy kierrossa. 80% tuotteen ympäristövaikutuksista määritellään jo tuotesuunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Tekstiilien ja vaatteiden elinkaarta pidentämällä voidaan vaikuttaa ratkaisevasti vastuullisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen.

Kaikkein ympäristöystävällisin tuote on se, joka kestää käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Tähän tarvitaan uutta kiertotalouden mukaista palveluliiketoimintaa.

Hankkeen myötä yrityksillä on kykyä edistää ja toteuttaa EU:n tekstiilistrategian ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa tulevaisuudessa. Kiertotalouteen siirtyminen yrityksissä vahvistuu: hanke tukee tekstiili- ja vaatetusalan yritysten vihreää siirtymää ja kiertotalouden mukaisia muutoksia toimintaympäristössä ja liiketoiminnassa.

Miten?

Hankkeen tarkoitus on:

  • Selvittää alueelliset toimijat ja heidän materiaalivirtansa sekä jakeluketjut sekä miten niitä voitaisiin kehittää
  • Nykytila tekstiilien keräämisestä ja hyödyntämisestä, sekä yhteistyöverkostojen alustavat alueelliset mallit
  • Selvittää tekstiiliteollisuuden sekä kuluttajapoistotekstiilien määrä, laatu, jakelukanavat ja uudelleenkäyttöaste sekä resurssitehokkuus
  • Selvitetään digitaalisten ratkaisujen ja niiden palvelupolkujen mahdollisuudet
  • Hanke sisältää kiertotalouteen siirtymiseen ja toimintaympäristöön liittyviä fyysisiä ja digitaalisia demonstraatioita ja kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä

Hankkeen tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet on jaettu viiteen työpakettiin:

TP1 Ymmärrys ja oleellisten ongelmien havaitseminen

TP2 Ratkaistavien ongelmien kiteyttäminen tavoitteiksi ja toimenpiteiksi

TP3 Ideointi ja testaamien

TP4 Liiketoiminnan kehittäminen

TP5 Viestintä ja tiedon jalkauttaminen

TP1 Nykytilaselvitys alueellisista tekstiilisivuvirroista ja kuluttajapoistotekstiileistä Pohjois-Savossa

1.1. Selvitys valtion ja EU-lainsäädännön vaatimusten vaikutuksista alueellisten yritysten toimintaan

Toimenpiteessä selvitetään, kuinka keskeiset muutokset sekä vaateet tulevat vaikuttamaan alueellisten yritysten toimintaan. Mitä on kehitetty muulla ja mitä siitä voidaan oppia, sekä mitkä asiat ovat keskeisiä alueellisen toiminnan kannalta.

Keskeisten toimijoiden kartoitus valtakunnallisesti.

Selvitys kootaan helposti saataville ja hyödynnettäväksi digitaaliseen raporttiin.

1.2. Alueellinen toimijakartoitus & nykytilaselvitys materiaalivirroista ja jakeluketjuista

Toimenpiteessä tehdään alueellinen toimijakartoitus ja nykytilaselvitys toimijoiden materiaalivirroista ja jakeluketjuista. Toimenpide toteutetaan yhteistyössä Elävä-säätiön kanssa , koska heillä on tällä paras alueellinen asiantuntemus nykytilasta. Tutustumiskäynneissä arvoverkon kannalta keskeisiin toimijoihin: kootaan kartta jokaisen toimijan tämän hetken tilanteesta. Toteutetaan verkkokysely määrällisistä ja laadullisista materiaalivirroista jakeluketjuissa. Saadun aineiston pohjalta mallinnetaan alueellinen arvoverkkokartta ja visualisoidaan mahdolliset pullonkaulat. Löydökset esitellään seminaarissa. Tulokset julkaistaan osana selvitysraporttia.

1.3 Digitaalisten toimintamallien ja alustojen nykytilaselvitys

Toimenpiteessä tehdään digitaalisten toimintamallien ja alustojen nykytilaselvitys. Selvityksessä tarkastellaan olemassa olevia ratkaisuja, sekä arvioidaan niiden soveltuvuutta alueen yritystemme käyttöön. Millaisia digitaalisia ratkaisuja tarvitaan tukemaan kiertotaloutta ja toimintaympäristöä tulevaisuudessa (benchmarkkauksia ja mahdollisia demoja toimivista systeemeistä). Selvityksestä kootaan esitysaineisto. Viestintä webinaarissa ja some-viestinnässä. Toimijoiden teknologiaosaamisen ja kehittämisen tarveselvitys toteutetaan yhdessä TP1 kyselyä.

TP2 Alustava alueellinen kiertotalousmalli & yritysten tavoitteet

Selvitetyn pohjalta (TP1) luodaan alustava alueellinen tekstiilien sivuvirta- ja poistotekstiilien ekosysteemimallinnus ja paikallisten yritysten tiekartat kiertotalouteen siirtymiseen, tekstiilisivuvirtojen ja kuluttajapoistotekstiilien hyödyntämiseen sekä uusiokäyttöön. Keskeiset ratkaistavat ongelmat kiteytetään tavoitteiksi ja kiertotalousstrategioiksi. Alueellinen kiertotalousmalli visualisoidaan ja kirkastetaan kehitettävät kohteet.

2.1 Yritysten tavoitekarttojen luominen

Toimenpiteessä järjestetään strukturoituja ohjaustapaamisia tavoitteiden kirkastamiseksi ja siirtämiseksi yritysten strategiaan. Järjestetään strategiatyöpaja, jossa yritykset kehittävät omaa tavoitekarttaa strategiseksi työkalukseen hyödyntäen mm. kiertotalouden R-strategioita, sekä asettaen liiketoiminnan määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

2.2 Sivuvirta- ja poistotekstiilien ekosysteemi

Toimenpiteessä visualisoidaan alueellinen sivuvirta- ja kuluttajapoistotekstiilien kiertotalouden toimintaympäristö. Alueellista toimintaa mallinnetaan ja pullonkauloja tuodaan esiin systeemityökartta-työpajoissa (2.2 ja 2.3) ja TP1 pohjalta. Mallinnus osoittaa tarvittavat kehittämisen kohteet.

2.3 Digitaaliset ratkaisut

Toimenpiteessä visualisoidaan digitaalisten alustojen ja ratkaisujen alueellinen malli TP1 pohjalta hyödyntäen informaatiomuotoilun työkaluja ja menetelmiä. Järjestetään systeemityökartta-työpajat (2.2 ja 2.3) toimijoille ja asiantuntijoille.

TP3 Sivuvirta- ja poistotekstiilien ekosysteemin kehittäminen

Työpaketissa kehitetään ja jalostetaan aiemmin luotua ekosysteemimallinnusta ja digitaalisia palvelupolkuja (TP2). Samalla kehitetään sivuvirta- ja poistotekstiilien alueellista verkostoa ja tehdään konkreettisia toimintamallin testidemoja tekstiili- ja vaatetusalan yritysten ja toimijoiden kanssa.

3.1 Alueellinen ekosysteemi -työpaja

Toimenpiteessä kehitetään alueellista sivuvirta- ja poistotekstiilien ekosysteemin mallia. Kaikille avoin työpaketti suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kumppaneiden ja keskeisten asiantuntijoiden kanssa.

3.2 DEMO 1 – toimintamallien ja systeemien muotoileminen

Toimenpiteessä suunnitellaan ja testataan toimintamallien ja systeemien sovellusta. Mallinnukset demotaan ja selvitetään, miten (valitut) alueen toimijat osallistuvat tuotteen/palvelun elinkaareen, missä vaiheessa ja mitä vaikutuksia heillä voi olla kokonaisuuteen. Demo 1 toteutetaan soveltuvin osin Savonian opintojaksoyhteistyönä palvelumuotoilun opinnoissa.

3.3 DEMO 2 – Tuotteen/palvelun läpi meno elinkaaressa ja arvosysteemissä

Toimenpiteessä suunnitellaan tuote, palvelu tai tuote-palvelu –systeemi, johon sovelletaan sopivaa elinkaarisuunnittelun prosessimallia. Valitun tuote-palvelu-systeemin osalta testataan, miten se menee läpi koko tuotantoprosessin. Elinkaaresta selvitetään mm. raaka-aineet, tuotteen valmistus, pakkaus, kuljetukset, markkinointi, tuotteen käyttö, huolto, päivitys ja korjaus ja tuotteen kierrätys. Demo 2 toteutetaan soveltuvin osin Savonian opintojaksoyhteistyönä muodin ekosysteemejä käsittelevissä opinnoissa.

TP4 Tuotepalvelusysteemit ja palveluliiketoiminta

Toimenpiteessä kehitetään uusia tuote/vaate palveluna -systeemejä ja palvelutuotteita yritysten kiertotalousliiketoiminnan parantamiseksi ja sivuvirtahaasteiden ratkaisemiseksi.Yritysten tavoitteiden (TP2) ja havaittujen haasteiden pohjalta kehitetään uusia palveluliiketoimintaideoita tekstiilisivuvirtojen ja kuluttajapoistotekstiilien hyödyntämiseen alueellisesti. Prosessin ja menetelmien avulla varmistetaan, että olemme ratkaisemassa relevanttia ongelmaa ja ratkaistaan se merkityksellisellä tavalla. Muutokset ja tulevaisuuskuvat testataan toimintaympäristössä. Työpajoissa sovelletaan palvelumuotoilun –prosesseja ja menetelmiä.

4.1. Tuote-palveluna systeemien ideointi

Toimenpiteessä järjestään ketterän kehittämisen työpaja, jossa keskitytään löytämään kunkin yrityksen oleellisin ratkaistava haaste. Tässä vaiheessa keskitytään ongelman määrittämiseen ja ratkaisuehdotusten löytämiseen. Ratkaistava haaste kiteytetään visuaaliseen toimeksiantoon (Design Brief) yhdessä yrityksen ja kehitystiimin kanssa.

4.2 Tuote-palveluna systeemien –ideakonseptien kehittäminen

Toimenpiteessä kehitetään ja testataan asiakaslähtöisesti 4.1 kiteytettyjä yritysten haasteita. Kehittäminen toteutetaan opintojakso- ja asiantuntija yhteistyönä. Keskitytään liiketoiminnan kysymyksiin: suunnittelu, prototypointi ja testaaminen asiakaslähtöisesti. Prosessiin poimitaan ratkaistavien haasteiden kannalta toimivimmat menetelmät, muun muassa liiketoimintastrategiasta, innovaatiosta ja käyttäjätutkimuksesta.

TP5 Viestintä & tiedottaminen

Työpaketissa viestitään opittuja tietoja ja tuloksia, sekä tiedotetaan TP1 selvitetyistä asioista ja TP2-4 tehdyistä kehitystehtävistä koko hankkeen ajan. Tuotetaan työpajat & tapahtuma-aineistot, luodaan kyselyt: (TP1-2) sisältö- ja tapahtumatuotanto, graafinen suunnittelu ja informaatiomuotoilu. Työpajojen ja tapahtumien toteutuskulut mukaanlukien asiantuntijapalvelut katetaan hankkeen flatrate -osuudesta.

5.1 Viestintäsuunnitelma ja toteutus

Toimenpiteessä laaditaan hankkeen viestintäsuunnitelma ja toimenpiteet hankkeen tulosten jalkauttamiseksi. Hankkeelle luodaan nimi ja tunnus, sekä verkkosivu Savonian verkkosivujen alle. Perustetaan sosiaalisen median kanavat: Instagram, LinkedIn. Lisäksi yritystapaamisten koordinointi ja viestintä, hankkeen tulosten jalkauttaminen seminaareissa, yrityskäynneillä ja työpajoissa.

5.2 Seuranta- ja palautekyselyt

Hankkeen aikana tehdään kumuloituva seurantakysely toimenpiteiden vaikutuksista yritysten toimintaan. Nykytilaa kartoittavien kyselyn (TP1) jälkeen, hankkeen loppupuolella kysytään mikä on muuttunut yrityksen toiminnassa hankkeen aikana ja mikä tulee muuttumaan tulevaisuudessa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin (TP2, 2.1).

5.3 Loppuraportti

Hankkeen tulosten kooste ja arviointi, sekä julkaisun laatiminen ja muotoileminen.

Milloin?

AikatauluTehtävät
Kevät – syksy 2023TP1: 1.1 ja 1.2
Talvi – kevät 2024TP: 1 1.3; TP2: 2.1, 2.2 ja 2.3
Kevät – syksy 2024TP 3: 3.1, 3.2 ja 3.3
Syksy 2024 – talvi 2025TP 4: 4.1, 4.2
Kevät 2023 – kevät 2025TP5: 5.1, 5.2 ja 5.3

Hankkeen rahoittajat